شیفت شب

  • قسمت اول: شغل شریف

    شیفت شب

    قسمت اول: شغل شریف

    شیفت شب با شهرداران شب همراه می‌شود تا روایت شب‌های تهران را برایتان بازگو کند. دست‌هایی که گاهی حرکتشان فراموش می‌شود. قسمت اول این برنامه روایت ایستگاه خدمات شهری بیهقی است.چندین هزار نفر شبانه‌روزی در عرصه پسماند تهران فعال هستند تا زباله‌های تهران در ایستگاه خدمات شهری تخلیه شود. گزارشی از فرانک جواهری