• لزوم وجود فضای عمومی در شهر برای بروز خلاقیت

  لزوم وجود فضای عمومی در شهر برای بروز خلاقیت

  در شهر باید فضای عمومی برای بروز خلاقیت و جوشش فکری وجود داشته باشد و این کار باید از سراهای محله آغاز شود. سراهای محله باید به خلاقیت‌کده تبدیل شود و همه امکاناتی که به فضای خاص یا شهرک‌های علمی و فنی برده شده به سراها منتقل شود.

 • نما؛ صورت یا پوسته ؟

  نما؛ صورت یا پوسته ؟

  چندســـال پیـــش بـــود؛ در خیابـــان انقـلــاب از زیـــر پـــل کالـــج رد میشـــدم کـــه تلفـــن همراهـــم زنـــگ زد. یـــک شـــماره ثابـــت ناشـــناس بـــود. بـــه پیـــاده رو کـــه رســـیدم، پاســـخ دادم. آنطـــرف خـــط صـــدای نســـبتا جـــوان مـــردی بـــا اعتمـــاد بـــه نفـــس بـــالا بـــا لحنـــی داش مشـــتی وار، بـــی مقدمـــه گفـــت: " ســـام مهنـــدس، شـــوما نمـــا میکشـــی؟ " ... خـــوب یـــادم هســـت کـــه چنـــد ثانیـــه ای مـــات مانـــدم؛ فکـــر کـــردم در میـــان ســـر و صـــدای اتومبیلهـــا اشـــتباه شـــنیده ام. پرســـیدم: " بلههـــه!؟ " دوبـــاره گفـــت: " نمـــا، مهنـــدس؛ شـــوما نمـــا میکشـــی؟ چندتـــا ســـاختمون داریـــم، شـــهرداری گفتـــه نماهاشـــونو درســـت کـــن، بیـــار ... شـــوما میکشـــی؟ " از ذهنـــم گذشـــت کـــه همانجـــا از او دعـــوت کنـــم بعـــد از ظهـــر بـــه محـــل ژوژمـــان کارگاه طراحـــی معمـــاری در ســـاختمانی از دانشـــکده کـــه در انتهـــای کوچـــه مدرســـه البـــرز بـــود، بیایـد تـــا در حیـــن مشـــاهده واحدهـــای همســـایگی کـــه دانشـــجویان در بافـــت مســـکونی طراحـــی کـــرده بودنـــد، برایش درســـت و حســـابی توضیـــح بدهـــم کـــه نمـــا، موضوعـــی جـــدا از کلیـــت طراحـــی ســـاختمان نیســـت و مطلقـــا ایـــن نـــوع برداشـــت ایشـــان از طراحـــی اشـــتباه اســـت. ولـــی ... چنـــد ثانیـــه ای مکـــث کـــردم و بـــدون اینکـــه هویتش را بپرســـم گفتـــم:" نـــه، ... ایـــن کار مـــن نیســـت. "

 • دستکاری قیمتها در بازار اجاره

  دستکاری قیمتها در بازار اجاره

  با سرکوب قیمت ها در بازار مسکن به طور قطع، توافق های غیررسمی شکل میگیرد و به دنبال آن عدد و رقمهای صوری در متن اجاره نامه و دریافتی های خارج از اجاره نامه باب می شود.

 • میدانگاه امیرکبیر و گسترش تعلق مکانی

  میدانگاه امیرکبیر؛ فضای عمومی جدید شهر/۷

  میدانگاه امیرکبیر و گسترش تعلق مکانی

  تصویر تهران امروز برای شهروندان با خیابان‌های پرترافیک، ساختمان‌های بلند، آلودگی هوا، معضلات شهری درهم آمیخته است. شهروندانِ سرگشته در این فضای بی کران و آشفته ترجیحشان این است که ایام تعطیل و اوقات فراغت خود را خارج از آن سپری کنند. اما چرا به این سطح از بیگانگی با شهرها رسیده ایم؟

 • حفظ محیط زیست، فرهنگ مذهبی ماست

  حفظ محیط زیست، فرهنگ مذهبی ماست

  کشور ما جزو کشورهای پرمصرف محصولات پلاستیکی یکبار مصرف در جهان است. حتی پیش از روزگار کرونا نیز در مناسبت های مختلف جشن و سوگواری و یا هنگام تفرج در طبیعت آنچه از ما برجای می ماند حجمی انبوه از پسماندهای پلاستیکی بود.

 • لطمه به جماران، آسیب به تهران

  لطمه به جماران، آسیب به تهران

  محدوده شمیرانات در تهران، مجموعه‌ای از بافت روستاهای مختلفی بود که در گسترش شهر به آن ملحق شده است. این امر از اواخر دوره قاجار گسترش پیدا کرد و در دوران پهلوی اول و دوم استمرار یافت. علت اصلی این اتفاق، این است که مسیر طبیعی توسعه شهر تهران، جنوبی شمالی بود نه شرقی غربی و از محور شهرری تا شمیران ادامه داشت. این روستاها هر کدام ویژگی‌های خاص خودشان را داشتند و با قالب خود قوام یافته بودند.

 • نقش اتوبوس‌های برقی در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌های زیست محیطی

  نقش اتوبوس‌های برقی در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌های زیست محیطی

  توسعه حمل‌ونقل همگانی با افزایش پویایی حمل‌ونقل، بهبود الگوهای کاربری زمین، اشتغال­‌زایی، کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، آب و محیط زیست و ... در رشد اقتصادی جوامع نقش بزرگی ایفا می‌کند.

 • آیا بخش خصوصی حاضر به خرید اتوبوس برای پایتخت است؟

  ضرورت خرید اتوبوس در دوران شیوع ویروس کرونا

  آیا بخش خصوصی حاضر به خرید اتوبوس برای پایتخت است؟

  ۶ ماه گذشته، موضوع جلسه شورای تخصصی حمل و نقل درباره خرید اتوبوس بود. در آن جلسه بیان شد که به سرعت باید تعداد بسیاری اتوبوس برای کلانشهرهای ایران بویژه پایتخت خریداری شود تا کاهش ازدحام از حمل و نقل عمومی اتفاق افتد. برخی از دوستان در جلسه معتقد بودند که این اقدام زمان‌بر و هزینه‌زا است.

 • از کوچه‌باغ‌های تبریز تا پرسه‌های تهران

  از کوچه‌باغ‌های تبریز تا پرسه‌های تهران

  اهل تبریزم،شهری با کوچه‌های پیچ در پیچ و طولانی که در کمال تعجب اکثرا درست آنجا که فکر می‌کنید دیگر آخر خط است و به بن‌بست رسیده‌اید، در پس یک پیچ گاه با راه باریکه‌ای به هم وصل می‌شوند.

 • باید کار را به کاردان سپرد

  کودکان زباله گرد/۶

  باید کار را به کاردان سپرد

  واژه کودکان کار به معنای افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال و پایین‌تر از سن قانونی است که به کار مشغول شوند؛ بویژه در مشاغلی که با شأن انسانی آنها تناسب نداشته باشد. سن پایین و کار نامطلوب دو ویژگی اصلی کودکان کار است. یکی از نکات مهم درباره این کودکان، ‌ خدشه‌دار شدن روح و کرامت انسانی آنهاست چرا که مرتبا خود را با دیگران مقایسه کرده و احساس تحقیر و خود کم بینی می کنند. از سوی دیگر پرداختن این کودکان به مشاغل کاذب و اینگونه فعالیت ها موجب می شود آنها فرصت تعالی را از دست بدهند.

 • حقیقت محرم و بحران کرونا

  حقیقت محرم و بحران کرونا

  «محرم» ماه ایثار و شهادت است و از دیرباز ایرانیان در بزرگداشت آن از هیچ‌گونه کوشش خودجوش و بی‌منت دریغ نکرده‌اند. در حقیقت عزاداری‌های ماه محرم و صفر در قالب هیئات، خود بازتابی زیبا و چشم‌نواز از ایثاگری و از خود گذشتگی است.

 • شهر غرق در آزادگی

  شهر غرق در آزادگی

  سی سال از خاطره روز ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹، که نخستین گروه از پرستوهای آزاده و سرافراز به میهن اسلامی بازگشتند می گذرد. آزادگانی که رنج سالها اسارت در زندان و اسارتگاه های رژیم بعث عراق را برای آزادی و آبادانی میهن به جان خریدند و در این روز سربلند و سرفراز به میهن عزیز بازگشتند.

 • نوسازی شهر تهران؛ رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات؛ با تاکید بر دو سال اخیر

  نوسازی شهر تهران؛ رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات؛ با تاکید بر دو سال اخیر

  سازمان نوسازی شهر تهران در سال ۱۳۴۷ تشکیل و تا سال ۱۳۷۳ و پیش از آغاز پروژه نواب، پروژه‌های مختلفی را اجرا کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به احداث پارک بعثت، پارک ملت، کوی افسران و ... اشاره کرد. از نواب هم به‌ رغم مسائل قابل طرح، می‌توان به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های شهری ایران یاد کرد که در کارنامه این سازمان ثبت شده است.

 • ساختمان‌های ناایمن در پوشش بیمه قرار نگیرند

  ساختمان‌های ناایمن در پوشش بیمه قرار نگیرند

  آتش‌نشانی به ما اعلام کرده که تا حالا ۳۳هزار پلاک ناایمن را شناسایی کرده است. ۲۲۲پلاک از آنها که عمومی و بزرگ بودند تأییدیه ایمنی گرفته‌اند و ۳۶۰۰تا در درست ایمن‌سازی است. بقیه هم باید مشارکت کنند تا ایمن‌سازی‌ انجام شود.

 • حال کودکان زباله گرد خوب نیست

  کودکان زباله گرد/۲

  حال کودکان زباله گرد خوب نیست

  یکی از گروه هایی که در زمان کرونا مورد توجه بیشتری قرار گرفتند، افراد دارای شرایط خاص بودند، از جمله این افراد کودکان و بویژه کودکان کار، خیابان، زباله گرد و گروه های مشابه هستند.

 • تبدیل تهدیدهای کرونایی به فرصت‌های هوشمندسازی

  با ایجاد ۳ تغییر اساسی

  تبدیل تهدیدهای کرونایی به فرصت‌های هوشمندسازی

  نهادهـای شـهری بـه جـای تمرکـز بـر تصدی‌گـری، بایـد بـه دنبـال تعریـف و آزادسـازی بازارهـای جدیـد خدمـات شـهر هوشـمند باشـند و ایـن مهـم از طریـق رگولاتوری و تقویـت نقـش تنظیم‌گـری پدیـد می‌آیـد.

 • نقش سرمایه های انسانی و هویت محله ای در توسعه پایدار اجتماعی

  نقش سرمایه های انسانی و هویت محله ای در توسعه پایدار اجتماعی

  برای تحقق توسعه شهری که به دنبال بهبود بخشیدن به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد یک جامعه است شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی لازم است.

 • خطر گودها برای بزرگراه فتح و خطوط راه‌آهن

  خطر گودها برای بزرگراه فتح و خطوط راه‌آهن

  گودهای جنوب غرب تهران به‌دنبال فعالیت ۵۰ساله استحصال معادن شن و ماسه در محدوده رودخانه کن در منطقه۱۸ شهرداری ایجاد شده است.

 • شهرداری و خبرنگاران همسو با هم تا تحقق «شهری برای همه»

  شهرداری و خبرنگاران همسو با هم تا تحقق «شهری برای همه»

  محمود کلهری شهردار منطقه ۱۷ تهران ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و روز خبرنگار، به مناسبت این روز که گرامیداشت دلاوران عرصه رسانه و قلم است یادداشتی را برای روزنامه حسبان نوشته است.

 • پیاده‌روی؛ مُد خلاقانه اندیشیدن

  پیاده‌روی؛ مُد خلاقانه اندیشیدن

  در بسیاری از اوقات وقتی از کسی می‌خواهی که «بیا با هم قدمی بزنیم و پیاده‌روی بکنیم» عموما این کار را بیهوده دانسته و تو را به خوردن یک قهوه در کافه‌ یا رفتن و نشستن در گوشه پارکی، خانه‌ای و... دعوت می‌کند. اگر به تنهایی این کار را بکنی و از تو کسی بپرسد و بگویی دارم قدم می‌زنم، عموما تو را بیکار و بیهوده‌کار تلقی کرده یا خطاب می‌کنند و با کنایه‌های مختلف تو را به روش‌های دیگر وقت‌گذرانی دعوت می‌کنند.

 • فاجعه ای دهشتناک تر از بیروت در کمین تهران

  فاجعه ای دهشتناک تر از بیروت در کمین تهران

  تجربه انفجار بیروت تجربه ای بسیار تلخ و ناگوار بود که تاثیرات منفی آن دهه ها در بطن لبنان خواهد ماند. فراتر از هر حادثه و فاجعه درس آموخته ها وعبرتهای آن باید مورد توجه قرار گیرد. 

 • الزامات خبرنگاری حرفه‌ای و تأثیرگذار

  الزامات خبرنگاری حرفه‌ای و تأثیرگذار

  بی‌تردید خبرنگاری هم‌اکنون یکی از دشوارترین حرفه‌ها در ‌دنیا و بالطبع در جامعه ایران است. از هر منظری که نگاه کنیم، عایدات مادی حاصل از خبرنگاری مستقل و حرفه‌ای با انواع دشواری‌هایی که در مسیر استقلال و حرفه‌ای‌بودن وجود دارند، قابل مقایسه نیست.

 • منابع درآمدی شهرداری‌ها در شرایط بحران

  منابع درآمدی شهرداری‌ها در شرایط بحران

  بررسی تجارب بحران‌های گذشته در جهان نشان می دهد، اثرات بحران مالی بر اقتصاد محلی، سبب افت مالیات بر فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر املاک و استقراض نیز شده است. بخش اقتصادی حکومتهای محلی نیز با انقباض اقتصاد جهانی متاثر شده و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری شهرداریها رشد نزولی داشته ­اند.

 • چرا آلاینده «ازون» بالا می‌رود؟

  چرا آلاینده «ازون» بالا می‌رود؟

  میزان آلاینده «ازون» با گرم شدن هوا و تابش نور خورشید، یعنی تقریبا از اوایل خرداد تا اواسط مرداد در هوا زیاد می‌شود. اما باید در نظر گرفت که ازن یک آلاینده ثانویه بوده و آلاینده‌های دیگری وجود دارد که باعث تولید آن می‌شود.

 • زهرا بهروزآذر /مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران

  روز جهانی شیرمادر و نکاتی برای آسودگی مادرانِ شهر

  زهرا بهروزآذر /مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران

  اهمیت شیردهی به کودکان نوزاد باعث شده است تا در جهان هر سال اول ماه اوت را به عنوان روز جهانی تغذیه با شیر مادر در نظر بگیرند و با تمسک به این مناسبت هرسال موضوع شیر مادر به  عنوان یک مسأله دارای اولویت در جهان مطرح شود و مورد توجه رسانه‌ها و جامعه قرار گیرد. 

 • تهران درگیر چالشی به نام آلودگی هوا و ویروس کرونا

  تهران درگیر چالشی به نام آلودگی هوا و ویروس کرونا

  این روزها با گرم شدن هوا و تابش مستقیم خورشید، آلاینده ازون از مرز ناسالم عبور کرده و هوای تهران را در وضعیت ناسالمی قرار داده است. آلاینده ازون یک، آلاینده ثانویه است که از ترکیب با آلاینده‌های اولیه به وجود می‌آید؛ یعنی با گرمی هوا و تابش مستقیم خورشید بر آلاینده‌های دیگر، واکنش‌هایی رخ می‌دهد و انتشار آلاینده ازون تشدید می‌شود.

 • دل ببریم تا دل به دست آوریم

  دل ببریم تا دل به دست آوریم

  عید قربان، عید بندگی. عیدی که آن را با نام حضرت ابراهیم و اسماعیل می‌شناسیم. ابراهیمی که در راستای اطاعت از فرمان الهی از عزیزترین دلبستگی دنیایی خود دل برید.

 • از شهر افلاطونی تا شهر ارتباطی

  از شهر افلاطونی تا شهر ارتباطی

  فیلسوفان قدیم در معرفی شهر می‌گفتند که باید «کافی بالذات» باشد؛ یعنی کمال جامعه در این است که بتواند خود را اداره کند. به گفته ارسطو «شهر خود کافی است و ایستاده بر پای خویش». شهر در نظر افلاطون امری است طبیعی نه مصنوعی و انسان طبعاً به زندگی در شهر گرایش دارد و کشش تکوینی و طبیعی او را به سوی زندگی جمعی می‌راند. علت تشکیل شهر از نظر او نیازهای طبیعی انسان است که در درجه اول جنبه مادی و اقتصادی دارد اما پس از آنکه جامعه تشکیل شد فراتر از اقتصاد و مادیت می‌رود.

 • مهارت‌آموزی لذت‌بخش

  مهارت‌آموزی لذت‌بخش

  هنگام بروز تهدیدها و پیش آمدن سختی‌ها، معمولاً دو نوع واکنش به ذهن می‌رسد؛ دسته‌ای خود را ناتوان می‌بینند و به سرعت تسلیم واقعیت‌ها میشوند و دسته دیگر فقط به ایستادن و مبارزه با تهدید و مشکل می‌اندیشند. منتها قدری تأمل، نوع سومی از رویارویی را پیش روی آدمی قرار می‎دهد، که هرچند تا اندازه‌ای پیچیده‌تر و سخت‌تر، اما راهی متفاوت باز می‌کند و امکان مواجهه‌ای تازه را فراهم می‌سازد. از دل این مواجهه‌ تازه می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و سختی‌ها و مشکلات را به‌عنوان مرحله‌ای از گذار به سوی رشد و توسعه تلقی کرد.

 • حق به شهر در محله گلستان

  حق به شهر در محله گلستان

  در هفته  های اخیر ، نامه ای از یکی از شعب دادگستری با شدت و حدت تمام از شهردار منطقه ۲۲ درخواست کرده بود که با پی کنی و تعیین حصار برای چند قطعه زمین در محله گستان همراهی کرده و مقاومت در اجرای حکم نکند که مشمول مجازات مندرج در قانون خواهد شد و قبلاً نیز در چهار نوبت این درخواست شده بود و هر بار شهرداری از اجرای دستور خودداری کرده بود و اعلام می کرد که بدون سند مالکیت امکان اجازه پی کنی و برپایی حصار نیست، ولی این بار یعنی دفعه پنجم به این شکل به شهرداری دستور داده می شد.