الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن سازی حصارکارگاهی در پروژه های ساختمانی