بهره برداری از مراکز جدید واکسیناسیون شهرداری تهران