توجه به ذائقه شهروندان در اجراي برنامه هاي گردشگري