رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری