مدیرعامل سازمان فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران