مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور فنی و عمرانی مرکز مطالعات شهرداری تهران