مشاور شهردار و رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران