کارگاه مجالی برای طراحانه اندیشیدن به فرصت های شهری