با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://shahr.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://shahr.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
پایش http://shahr.ir/rss/tp/61
پرونده شهر http://shahr.ir/rss/tp/111
مدیریت شهر http://shahr.ir/rss/tp/1
مدیریت شهر > شهردار http://shahr.ir/rss/tp/81
مدیریت شهر > مجلس http://shahr.ir/rss/tp/87
مدیریت شهر > شورای شهر http://shahr.ir/rss/tp/88
اجتماع شهر http://shahr.ir/rss/tp/63
اجتماع شهر > حمل و نقل http://shahr.ir/rss/tp/64
اجتماع شهر > سلامت شهر http://shahr.ir/rss/tp/65
اجتماع شهر > کلانشهر http://shahr.ir/rss/tp/66
اجتماع شهر > جهانشهر http://shahr.ir/rss/tp/67
اجتماع شهر > شهروندی http://shahr.ir/rss/tp/68
جامعه http://shahr.ir/rss/tp/2
ورزشی http://shahr.ir/rss/tp/60
مناطق http://shahr.ir/rss/tp/56
مناطق > منطقه 1 http://shahr.ir/rss/tp/89
مناطق > منطقه 2 http://shahr.ir/rss/tp/90
مناطق > منطقه 3 http://shahr.ir/rss/tp/91
مناطق > منطقه 4 http://shahr.ir/rss/tp/92
مناطق > منطقه 5 http://shahr.ir/rss/tp/93
مناطق > منطقه 6 http://shahr.ir/rss/tp/94
مناطق > منطقه 7 http://shahr.ir/rss/tp/95
مناطق > منطقه 8 http://shahr.ir/rss/tp/96
مناطق > منطقه 9 http://shahr.ir/rss/tp/97
مناطق > منطقه 10 http://shahr.ir/rss/tp/98
مناطق > منطقه 11 http://shahr.ir/rss/tp/99
مناطق > منطقه 12 http://shahr.ir/rss/tp/100
مناطق > منطقه 13 http://shahr.ir/rss/tp/101
مناطق > منطقه 14 http://shahr.ir/rss/tp/102
مناطق > منطقه 15 http://shahr.ir/rss/tp/103
مناطق > منطقه 16 http://shahr.ir/rss/tp/104
مناطق > منطقه 17 http://shahr.ir/rss/tp/105
مناطق > منطقه 18 http://shahr.ir/rss/tp/106
مناطق > منطقه 19 http://shahr.ir/rss/tp/107
مناطق > منطقه 20 http://shahr.ir/rss/tp/108
مناطق > منطقه 21 http://shahr.ir/rss/tp/109
مناطق > منطقه 22 http://shahr.ir/rss/tp/110
دانش http://shahr.ir/rss/tp/57
عکس http://shahr.ir/rss/tp/62
تهران شهر http://shahr.ir/rss/tp/3
تهران شهر > شهرگردی http://shahr.ir/rss/tp/77
تهران شهر > نماشهر http://shahr.ir/rss/tp/75
تهران شهر > زیست شهر http://shahr.ir/rss/tp/79
اقتصاد شهر http://shahr.ir/rss/tp/20
شبکه شهر http://shahr.ir/rss/tp/80
شبکه شهر > ویدیو http://shahr.ir/rss/tp/82
شبکه شهر > پادکست http://shahr.ir/rss/tp/85
شبکه شهر > استودیو http://shahr.ir/rss/tp/86
چندرسانه‌ای http://shahr.ir/rss/tp/116
داستان شهر http://shahr.ir/rss/tp/117
دروازه تهران http://shahr.ir/rss/tp/118
صبا http://shahr.ir/rss/tp/119