تیتر سه زیرسرویس

 • شلوغی ناوگان حمل و نقل تابع فعالیت در شهر است

  سخنگوی شورای شهر:

  شلوغی ناوگان حمل و نقل تابع فعالیت در شهر است

  شهر: سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه پیشنهاد رسمی شورای شهر برای تهران دو هفته تعطیلی کامل است، گفت: زمانی که فعالیت ها در جامعه جریان دارد، بار آن روی حمل و نقل است و نباید انتظار داشته باشیم ناوگان حمل و نقل عمومی خلوت باشد.

 • هاشمی: نامزد نمی شوم

  لیست املاک منتشر شده دقیق نیست

  هاشمی: نامزد نمی شوم

  شهر: بهتر است شهرداری تلاش کند سهم دولت از حمل و نقل عمومیبر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا را هم برای بخش خصوصی در مترو و هم برای اتوبوسرانی از دولت تقاضا کند چرا که دولت هنوز سوبسیدهای قبلی را نیز پرداخت نکرده است.

 • بلیت مترو و اتوبوس گران نمی شود

  بلیت مترو و اتوبوس گران نمی شود

  شهر: افزایش متوسط ۲۰۰ تومانی بلیت حمل و نقل عمومی سالانه تنها ۵۰ میلیارد تومان درآمدزایی دارد این در حالیست که شهرداری دستکم ۲۰۰ میلیارد تومان در این حوزه کسری دارد. بنابراین اعضاء شورا تصمیم گرفتند این کسری را از یارانه دولتی جبران کنند و این پیشنهاد را در قالب طرح مطرح کنند.

 • کاهش ۴ درصدی درآمد پایدار شهری نسبت به سال ۱۳۹۸

  گزارش دویست و چهل و چهارمین جلسه شورای شهر/ در حال تکمیل

  کاهش ۴ درصدی درآمد پایدار شهری نسبت به سال ۱۳۹۸

  شهر: ارائه گزارش شورایاری منطقه ۱۰ مشکلات این منطقه را در صدر موضوعات شورا قرار داد و از سوی دیگر رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر به موضوع شفافیت مالی سازمان های تابعه شهرداری اشاره کرد. مسأله کرونا نیز همچون گذشته بار دیگر با درخواست تعطیلی تهران موضوع دیگر جلسه امروز بود.

 • شهر دسترس پذیر

  شهر دسترس پذیر

  هر سال پانزدهم اکتبر از سوی سازمان علمی و فرهنگی یونسکو به‌عنوان روز جهانی نابینایان یا عصای سفید گرامی داشته می‌شود. موضوع نابینایان و مشکلاتشان موضوعی است که هرسال در حوالی همین روز ذهن‌ها را معطوفِ خود می‌کند؛ چند روزی درباره آن بحث می‌شود، عده‌ای از در ارائه راهکار برای رفع مشکلات آنها برمی‌آیند و عاقبت چند روز بعد این بحث به حاشیه رانده می‌شود و مسکوت می‌ماند تا سال دیگر و روز جهانی نابینایان دیگر! این در حالی است که باید مسائل و مشکلات نابینایان و کم‌بینایان و ازجمله دسترس‌پذیری خدمات و تسهیلات برای افراد دارای آسیب بینایی، نه فقط در مناسبت‌های خاص، که در تمام طول سال مورد توجه قرار گیرد.

 • ضوابطی برای نور شهر

  ضوابطی برای نور شهر

  اوایـل سـال ۱۳۹۳ کـه بـه عنـوان عضـو و دبیـر کمیتـه نـور شـهر تهـران انتخـاب شـدم بـه عنـوان یـک طـراح شـهری وظیفــه خــودم میدانســتم کــه هــدف اصلــی کمیتــه را سـاماندهی منظـر شـبانه تهـران قـرار دهـم. خاطـرم هسـت از همـان ابتـدا موضـوع نورپـردازی نمـای سـاختمانهای مسـکونی ـ کـه مدتـی بـود بویژه در مناطـق شـمالی شـهر شـایع شـده بـود ـ را بـه عنـوان مشـکلی جـدی در منظر شـبانه شـهر مطـرح کـردم کـه نیازمنـد رسـیدگی جـدی اسـت و از طـرف اعضـای کمیتـه نیـز مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت. خصوصـاً آنکه در همـان سـال بـه عضویـت کمیتـه نمـای یکـی از مناطـق شـهر تهـران درآمـدم و متوجـه شـدم موضـوع منظـر شـب نمـا بـه عنـوان یکـی از اسـناد نیازمنـد بررسـی از طراحـان نمـا اخـذ میگـردد امـا هیچگونـه اظهـار نظـری در ارتبـاط بـا آن از سـوی اعضـا صـورت نمی گیـرد.

 • اصلاح ساختار شهرداری تهران مصوب نشد

  گزارش شهر از دویست و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

  اصلاح ساختار شهرداری تهران مصوب نشد

  شهر: اصلاح ساختار شهرداری در حالی در صحن علنی شورا رای نیاورد که از یک لایحه یک صفحه ای به طرحی ۱۲ ماده ای و ۱۲ صفحه ای تبدیل شده که هم مجری(شهرداری تهران) و هم دستکم ۱۱ عضو شورای شهر بر اجرایی نبودن آن توافق دارند. شهرداری معتقد است لایحه مناسب شرایط فعلی شهرداری و اوضاع کنونی نیست و باید به صورت حداقلی دیده شود.

 • تهران به فوت روزانه ۱۵۰ نفر نزدیک می شود

  هشدار کرونایی رییس شورای شهر تهران

  تهران به فوت روزانه ۱۵۰ نفر نزدیک می شود

  شهر: رییس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه عملکرد ستاد ملی کرونا تا کنون جواب نداده است گفت:آمار فوتی ها در تهران به ۱۵۰ نفر در روز نزدیک شد و باید تعطیلی دستکم دو هفته ای در تهران اجرایی شود.

 • بارگذاری مجدد اطلاعات ساختمان های ناایمن تهران

  با اندکی تغییر در سامانه شفافیت رخ می دهد

  بارگذاری مجدد اطلاعات ساختمان های ناایمن تهران

  رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در مورد حذف اطلاعات ساختمان های ناایمن از سامانه شفافیت توضیحاتی ارائه کرد.

 • ضرورت اتخاذ سیاست دورکاری حداکثری برای مهار شیوع کرونا

  ضرورت اتخاذ سیاست دورکاری حداکثری برای مهار شیوع کرونا

  عضو شورای شهر تهران بر ضرورت اتخاذ سیاست دورکاری حداکثری در ادارات برای مهار شیوع کرونا ویروس تاکید کرد.