اعتماد عمومی، درخشان ترین نقطه عطف در شورای پنجم است

شهر: رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اعتماد عمومی به شورای پنجم، با رای بسیار بالا درخشان ترین نقطه پرونده اعضای شورای اسلامی دوره پنجم است.

به گزارش خبرنگار شهر، محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، سه شنبه- ۱۲ مرداد ۱۴۰۰- در سیصد و شانزدهمین جلسه شورا گفت: دوره چهار ساله شورای پنجم به پایان رسید و باید ااین بار سنگین امانت و صیانت از حقوق مردم را به شورای ششم واگذار کنیم.

او ادامه داد: بزرگ ترین افتخار شورای پنجم برخورداری از حمایت بی سابقه شهروندان تهرانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بود که  با مشارکت بی سابقه و بیش از ۳ برابر دوره های قبل و  البته بعد، نمایندگان خود را مرهون اعتماد خویش ساخنتند.

هاشمی افزود: گر چه رخداد ها و مشکلات متعدد این دوره کشور موجب شد که متاسفانه امید اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی با افت محسوسی مواجه شود، اما این افتخار، یعنی اعتماد عمومی به شورای پنجم با رای بسیار بالا همچنان درخشان ترین نقطه پرونده اعضای شورای اسلامی دوره پنجم است.

او بیان کرد: انتظار شهروندان از مدیریت شهری در ابتدای این دوره ایجاد تحول در ساختار و عملکرد شهرداری بود. اگرچه ما نتوانستیم کامل به آن بپردازیم، اما میتوانیم بگوییم گام هایی مهمی در این دوره توسط شورای پنجم و شهرداری برداشته شد که به این دلیل می توانیم سرمان را بالا بگیریم و به این دوره افتخار کنیم. 

شهر را در شرایطی آرام، با ثبات و شفاف تحویل شورای ششم دادیم

رئیس شورا ی اسلامی شهر تهران گفت: در مجموع شورای پنجم طی ۳۱۶ جلسه عادی و فوق العاده و بررسی طرح ها و لوایح حدود ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری را تصویب کرده است. اعضای شورا در جلسات مذکور با حدود ۱۰۰۰ مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بسترهای قانونی صورت داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات و شفاف تحویل شورای ششم بدهد.

هاشمی در ادامه گفت: دوران چهارساله شورای پنجم مانند سایر مقاطع مسئولیت به پایان رسید و باید بار امانت سنگین صیانت و پیگیری از حقوق مردم را  شورای ششم عهده دار شود.

او ادامه داد: بزرگترین افتخار شورای پنجم، برخورداری از حمایت بی سابقه شهروندان تهرانی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ بود که با مشارکتی بی سابقه وبیش از سه برابر دوره های قبل و البته  بعد، نمایندگان خود را مرهون اعتماد خویش دانستند و اگرچه رخدادها و مشکلات متعدد این دوره کشور، موجب شد تا متاسفانه امید اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی با افت محسوسی مواجه شود، اما این افتخار یعنی اعتماد عمومی به شورای پنجم با آن رای بسیار بالا همچنان  درخشان ترین نقطه پرونده ماست.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: البته انتظار شهروندان از مدیریت شهری در ابتدای این دوره، ایجاد تحول در ساختار و عملکرد شهرداری بود که اگرچه به تمام وکمال رخ نداد اما گام های مهمی در این مسیر توسط شورای پنجم برداشته شد که به همین مناسبت می توانیم سرمانم را بالا بگیریم و به این دوره افتخار کنیم.

او بیان کرد: هزینه های سنگین و روزافزون اداره شهر که در بودجه سال ۱۳۹۵ و  ۱۳۹۶به قیمت های روز، حدود۵ تا  ۶ میلیارد دلار را به تهران تحمیل می کرد و مدیریت شهری را برای تامین آن ناگزیر به شهرفروشی و قانون فروشی می کرد توسط شورای پنجم کاهش یافت و به قیمت دلاری  یک سوم رسید و البته به قمیت ریالی ۴۰ درصد کاهش را نشان می دهد و بودجه سال ۱۳۹۹، در عملکرد کمتر از دو میلیارد دلار هزینه کرد داشت.
 
این کاهش هزینه اداره شهر با اقداماتی نظیر:

- معکوس کردن روند افزایشی تعداد پرسنل شهرداری و کاهش آن برای نخستین بار به نحوی که حدود ۲۰ درصد از پرسنل رسمی و شرکتی شهرداری و شورای شهر کاسته شد. البته این کاهش  با اخراج کارکنان همراه نبود و به صورت بازخرید صورت گرفت اما در شهرداری ۱۳ هزار نفر و در سیستم پیمانکاری ۱۰ هزار نفر کاهش یافت.

- کاهش شدید هزینه های غیرضروری، تشریفاتی وتبلیغاتی مدیریت شهری.
 
- پرهیز از آغاز مگا پروژه های تبلیغاتی و فاقد توجیه فنی و اقتصادی در شهر و جایگزینی آن با پروژه های کم هزینه و زود بازده و محله محور و اتمام پروژه های عمرانی ناتمام در اولویت قرار گرفت.

- شفاف سازی عملکرد مالی و قراردادهای شهرداری و متوقف کردن روند رو به رشد رانت و فساد اقتصادی که منابع         مالی شهر را می بلعید.

- تلاش برای اعاده حقوق شهرداری که به سایر نهادها ودستگاه ها در چارچوب توافقات رسمی و غیررسمی واگذارشده بود. به صورتی که ۶۰۰ ملک باز پس گیری شده و ۳۰۰ ملک پرونده قضایی تشکیل شده رخ داد و موجب شد که مدیریت شهری با وضعیتی با ثبات، شفاف و کم هزینه تحویل دوره بعدی گردد.

هاشمی افزود: مطالبه دیگر مهم شهروندان تهرانی که اتفاقا از توصیه ها تذکرات اکید رهبر انقلاب به مدیریت شهری نیز محسوب می شد، صیانت از باغات، حریم و فضای شهری بود که به دلیل مصوباتی نظیر برج باغ یا چشم پوشیدن بر ساخت و سازهای خارج از حریم یا بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متنفذ رخ می داد و زیست بوم شهر را با چالش های عمیق و رنج آوری مواجه کرده بود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مورد آب تهران مصوبات خوبی داشتیم به طوریکه  تصفیه خانه غرب تهران را به نتیجه رساندیم و رینگ آبرسانی تهران را با همین مصوبات تکمیل کردیم.

او ادامه داد: در زمینه های پسماند فعالیت های جامعی داشتیم و امروز به عدد  ۵۱۰۰ تن در روز رسیدیم در حالیکه در گذشته ۷  هزار ۵۰۰ تن تا ۸ هزار تن زباله به آراد کوه می رفت.

هاشمی در ادامه با اشاره به نتیجه عملکرد شورای پنجم گفت: ابطال مصوبه برج باغ وتبدیل آن به خانه باغ که از باغات تهران صیانت می نمود، برخورد قاطع وبدون تبعیض با سازندگان پروژه های غیرقانونی خصوصی و حاکمیتی در خارج از حریم و ارتفاع مجاز، تملک ۲۱ باغ قدیمی تهران با استفاده از جرائم واقعی شده قطع درخت و آماده سازی آن برای استفاده شهروندان بود و بدین شکل منویات بر زمین مانده رهبرانقلاب و مطالبات به حق مردم تهران برای صیانت از زیست بوم شهر محقق شد.

هاشمی افزود: انتظار سوم مردم تهران، تغییر در رویه شهرفروشی و قانون فروشی توسط مدیریت شهری بود، احداث مجتمع های بزرگ تجاری و مال ها در مناطق مرغوب شهر که عموما با تغییرکاربری و بارگذاری بیش از میزان مجاز در طرح تفصیلی صورت گرفته بود در کنار برج های متراکم احداث شده در کنار معابر کم ظرفیت شهری، موجب به هم ریختن خط آسمان و ازدحام و انسداد ترافیکی می شد و بخش عمده منافع آن به جیب سازندگان و هزینه ها و پیامدها به شهروندان تحمیل می شد.
 
شورای پنجم با اقداماتی نظیر: 
- متوقف کردن ساخت وساز خارج از کاربری

- سیستمی کردن صدور پروانه و فیش و توقف فیش های دستی و غیررسمی

- صیانت از طرح تفصیلی و توقف بارگذاری مازاد برطرح به طوریکه در سال ۹۹ امر فروش تراکم خارج از طرح تفصیلی به عدد صفر رسید

- کاهش شدید تغییر کاربری

- سیستمی کردن شورای معماری مناطق و جلوگیری از رانت و تخلف در این شوراها موجب شد تا شهرفروشی و قانون فروشی در تهران به میزان بسیار زیادی کاهش یابد و شاهد عدالت و مساوات نسبی در صدور مجوز برای شهروندان باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: در امر مناسب سازی نیز توانستیم  ۲۷۰ پله برقی در ایستگاه های مترو و ۷۰ آسانسور را فراهم کنیم. در مورد بافت فرسوده نیز سعی شد از درجا سازی به سمت محله سازی درست و کاملا بر اساس موازین شهری پیش رویم .

او گفت: انتظار چهارم شهروندان تهرانی، ایجاد تکثر و تنوع در حوزه فرهنگ در شهر و جلوگیری از تبدیل شدن بخش فرهنگی و اجتماعی شهرداری، به سیستمی موازی کار و مقلد سایر دستگاه های فرهنگی رسمی بود، دولتی شدن مناسبات مذهبی و صرف بودجه های سنگین مدیریت شهری در حوزه مناسبتی، دراین دوره به رویکرد تسهیل گر مدیریت شهری در حوزه فرهنگ و ایجاد بستر چند صدایی و تنوع و تکثر در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بود تا مسیر حضور فعال تشکل های مردم نهاد و سمن ها برای فعالیت های اجتماعی داوطلبانه و خیریه فراهم شود به خصوص در حوزه آسیب های اجتماعی که با توجه به بضاعت ناکافی دستگاه های عمومی، نیاز به ورود خیرین و تشکل های مردم نهاد به شدت احساس می شد.

هاشمی ادامه داد: انتظار از مدیریت شهری، ایجاد تحول در رویکرد توسعه شهر و پروژه های عمرانی بود تا سیاست خودرو محوری که با احداث بزرگراه ها، به تولید سفر با خودروهای شخصی و ازدحام ترافیکی منجر می شد به رویکرد انسان محور و متکی برحمل ونقل عمومی تغییر یابد.

او گفت: اگرچه بدلیل شرایط تحریم و کرونا، دولت نتوانست وظیفه خود در تامین اعتبار ارزی و ریالی برای تجهیز ناوگان مترو و اتوبوس را انجام دهد و در این مورد هدف شورای پنجم در افزایش ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی محقق نشد اما در زیرساخت با تکمیل خطوط نیمه تمام متروی تهران، ۴۰ ایستگاه معادل یک سوم ایستگاه های مترو تهران به سیستم حمل و نقل عمومی افزوده شد و عملیات احداث خط جدید ۱۰ متروی تهران نیز آغاز شد.
 
رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: در مجموع شورای پنجم طی ۳۱۶ جلسه عادی و فوق العاده  و بررسی طرح ها و لوایح  حدود ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری را تصویب کرده است. اعضای شورا در جلسات مذکور با حدود ۱۰۰۰ مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بسترهای قانونی صورت داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات وشفاف تحویل شورای ششم بدهد.
 
او گفت: امیدوارم، این تلاش با وجود همه کاستی ها و نقصان ها، مورد قبول مردم شریف تهران قرار گیرد و مدیریت شهری دوره ششم نیز گام های بعدی را در جهت تبدیل تهران به شهری برای زندگی و ساماندهی مشکلات کنونی و پاسخ دادن به مطالبات به حق مردم شریف تهران بردارد.
 
خدایا چنان کن که سرانجام کار/ تو خشنود باشی و ما رستگار

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۵
کد خبر: 12201

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 0 =