۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶
کد خبر: 3378

با ایجاد ۳ تغییر اساسی

تبدیل تهدیدهای کرونایی به فرصت‌های هوشمندسازی

محمود جراحی، عضو حقیقی شورای راهبردی تهران هوشمند
 تبدیل تهدیدهای کرونایی به فرصت‌های هوشمندسازی

نهادهـای شـهری بـه جـای تمرکـز بـر تصدی‌گـری، بایـد بـه دنبـال تعریـف و آزادسـازی بازارهـای جدیـد خدمـات شـهر هوشـمند باشـند و ایـن مهـم از طریـق رگولاتوری و تقویـت نقـش تنظیم‌گـری پدیـد می‌آیـد.

بــا وجــود تمــام اثــرات منفــی حاصــل از شــیوع جهانــی کووید- ۱۹، دوران پرتلاطم حاضــر را بایــد از روزنــه اثــرات مثبــت ناشــی از تحــول دیجیتالــی و هوشمندسـازی در سـبک زندگـی و کسـب و کار نیـز مـورد توجـه قـرار داد. گرچـه شـهرداریها سـعی کرده‌اند بـا غیـر حضـوری کـردن بخشـی از خدمـات خـود آمـاده پوسـت اندازی در ایـن دوران جدیـد شـوند، امـا بـرای تحـول دیجیتالـی در چنیـن سـاختارهای بـزرگ، پیچیـده و تصدی‌گـر، تجربـه جهانـی می‌گویـد کـه بایـد در تصمیم‌گیری‌هـا ساختارشـکن عمـل کرد کـه در ادامـه بـه شـرح آن میپـردازم:

۱ -تمرکـز بـر پروژه هـای بـزرگ مشـترک: در شـهرداریها حجـم زیـادی از پروژه‌هـا و اقدامـات مرتبـط بـه هـم کـه لزومـا دارای منشـاء یکسـان هـم نیسـتند، تعریـف و اجـرا میشـود. بـرای حرکـت موثـر در مسـیر هوشمندسـازی، بـه جـای تعریـف پروژه‌هـای کوچـک متعـدد توسـط واحدهـای سـازمانی مجـزا از یکدیگـر، باید بر کسـب و کارها و نتایـج ناشـی از تحـول دیجیتالـی در پروژه هـای بـزرگ شـهر هوشـمند تمرکـز کرد. به این ترتیب شـاید از لحاظ کمـی، تعداد پروژه‌های هوشمندسـازی کاهـش یابـد امـا در مقابـل میتـوان انتظـار داشـت کـه همـکاری و هماهنگـی درون شـهرداری بـرای عملیاتـی کردن یـک یـا دو پـروژه بـزرگ برجسـته شـود.

۲ -شـهروند محـوری بـه جـای فرآینـد محـوری: بـا توجـه بـه پیچیدگـی فرآیندهـا و مقـررات حا کـم بـر واحدهـای سـازمانی شـهرداری‌ها، ممکـن اسـت فرآینـد انعقـاد یـک قـرارداد مشـارکت عمومـی- خصوصـی )PPP )از اجـرای خـود پـروژه طولانی‌تر باشـد! بـرای برون رفـت از ایـن چالـش سـنتی، بایـد سـاده فکـر کـرد و بـه جـای درگیـر شـدن در فرآیندهـای جـاری، بـر مشـتری نهایـی شـهرداری‌ها یعنـی شـهروندان تمرکـز کرد. شـهروند محـوری بایـد بـه گونـه‌ای باشـد کـه شـهروند بتوانـد بـا یـک کلیـک، بـه خدمـات عمومـی شـهری دسترسـی داشـته باشـد.

۳ -مهاجــرت از تصدیگــری بــه رگولاتــوری: نقــش ســنتی شــهرداری‌ها در اداره شــهرها غیــر قابــل انــکار اســت امــا بایــد پذیرفــت کــه حــل بســیاری از چالش‌هـای امـروز شـهری بـا تکیـه بـر تـوان صـرف درون شـهرداری، امکانپذیـر نیسـت! ایـن موضـوع در شـرایط بحرانـی از جملـه شـیوع کووید- ۱۹ بیـش از پیـش برجسـته میشـود. در نتیجـه بایـد بپذیریـم کـه بسـیاری از مسـایل در داخـل شـهرداری اسـت، امـا راه حـل آن را بایـد بیـرون از شـهرداری جسـت. نهادهـای شـهری بـه جـای تمرکـز بـر تصدی‌گـری، بایـد بـه دنبـال تعریـف و آزادسـازی بازارهـای جدیـد خدمـات شـهر هوشـمند باشـند و ایـن مهـم از طریـق رگولاتوری و تقویـت نقـش تنظیم‌گـری پدیـد می‌آیـد. منظـور از  رگولاتوری لزومـا بـه معنـی ایجـاد مقـررات جدیـد نیسـت، بلکـه بایـد بـا اتخـاذ رویکردهـای «مقرراتزدایـی» یـا «تنظیـم مقـررات سـرمایه-محور« زمینـه سـرمایه‌گذاری روی خدمـات مقیاس‌پذیـر شـهر هوشـمند از طریـق تـوان مدیریتـی و اجرایـی بخـش خصوصـی در دسـتور کار قـرار گیـرد.

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶
کد خبر: 3378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =