۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶
کد خبر: 6309

مشارکت شهروندی؛ از حرف تا عمل

سیدعلی خدام حسینی- مشاور مرکز تهران هوشمند
مشارکت شهروندی؛ از حرف تا عمل

از جملـه اقدامـات شـهرداری تهـران در زمینـه ارتقـای مشـارکت شـهروندی، ابلاغیه «یکپارچه سـازی امـور مرتبـط بـا حـوزه فنـاوری و نـوآوری شـهری» بـه منظـور جلوگیـری از مـوازی کاری و محـول کـردن نقـش محـوری بـه شـورای راهبـردی تهـران هوشـمند بـرای حرکـت بهینـه در ایـن زمینـه اسـت.

شـیوع بیمـاری کوویـد ۱۹ و پیامدهـای آن ماننـد بحرانهـای اقتصـادی و ایجـاد وقفه هـای عمیـق در زندگـی روزمـره و کسـب و کار شـهروندان، موضـوع برقـراری ارتباطـی دوسـویه میـان شـهروندان و حـوزه حکمروایـی را بـه یـک الـزام جـدی در مدیریـت شـهری تبدیـل کـرده اسـت. ایـن الـزام، در نتیجـه عواملـی ماننـد محدودیـت منابـع مالـی و کاهـش توانایـی شـهرها در پشـتیبانی از هزینه کـرد نا کارآمـد بـرای پاسـخ بـه نیازهـای شـهروندان در ماه هـای اخیـر و همچنیـن، تغییـر اولویت هـای شـهروندان و مدیـران شـهری در پاسـخ بـه چالش هـای شـهری ایجـاد شـده اسـت. موضـوع «مشـارکت شـهروندی» بـه منظـور اعتمادسـازی، جلـب مشـارکت فعـال شـهروندان و تأثیرگـذاری آنـان بـر تصمیم گیـری مدیـران حـوزه شـهری کـه بـا شـاخص های کمـی هدفمند قابل سـنجش و بهبـود اسـت، همـواره یکـی از حوزه هـای اسـتراتژیک توسـعه شـهرهای هوشـمند محسـوب شـده و راهگشـای بخـش اعظـم مسـائل کنونـی در زمینـه شناسـایی نیازهـای واقعـی شـهر و شـهروندان خواهـد بـود.

از جملـه اقدامـات شـهرداری تهـران در زمینـه ارتقـای مشـارکت شـهروندی، ابلاغیه «یکپارچه سـازی امـور مرتبـط بـا حـوزه فنـاوری و نـوآوری شـهری» بـه منظـور جلوگیـری از مـوازی کاری و محـول کـردن نقـش محـوری بـه شـورای راهبـردی تهـران هوشـمند بـرای حرکـت بهینـه در ایـن زمینـه اسـت کـه در کنـار راه انـدازی طـرح «باهـم» ذیـل برنامـه تهـران هوشـمند شـامل پروژه هـای «سـامانه مشـارکت محلـه محـوری» بـه منظـور برقـراری تعامـل دوسـویه مدیریـت شـهری و شـهروندان و مشـارکت آنـان در سـطح محـات در پروژه هـای کوچـک مقیـاس، «سـامانه مدیریـت ارتباطـات شـهروندی» بـا هـدف حفـظ ارتبـاط یکپارچـه بـا شـهروندان و ارزیابـی میـزان رضایت‌منـدی آنـان و «پلتفـرم تعاملـی آمـوزش شـهروندی» بـا هـدف تغییـر الگـوی زندگـی شـهری، گام هایـی امیدبخـش، مبنایـی و پیش نیازهـای اصلـی تحقـق و توسـعه مشـارکت شـهروندی هسـتند.

امــا گام مهــم بعــدی کــه تضمین کننــده تحقــق عملــی و تــداوم مشــارکت شــهروندی در مدیریــت شــهری اســت، اتخــاذ راهبــرد نتیجه-محــور بــودن درغربـال تمامـی اقدامـات فـوق خواهـد بـود. بـه بیـان بهتـر، ا گرچـه اتخـاذ نگاهـی کل‌نگـر در توسـعه مشـارکت شـهروندان در ابتـدای امـر ضـروری اسـت، ولـی اخـذ بازخـورد از نتیجـه اقدامـات و درس آموخته‌هـای مرتبـط بـا آنهـا، در قالـب میـزان تأثیرگـذاری ایـن اقدامـات در فرآیندهـای «تصمیم سـازی»، «برنامه ریـزی» و «بودجه ریـزی مشـارکتی» و همچنیـن، میـزان دخیـل کـردن شـهروندان در زمینـه «اجـرا» و «نظـارت» بـر پروژه‌هـا در حوزه‌هـای سـلامت، حمل و نقـل، پسـماند، فضـای کار اشـترا کی و توسـعه فضاهـای فرهنگـی در سـطح محـلات، عامـل شناسـایی موثرتریـن راهکارهـا بـوده و اولویت‌بنـدی و وزن دهی بـه هـر یـک از ایـن اقدامـات را در برنامه‌هـای آتـی مشـخص خواهـد کرد.

۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶
کد خبر: 6309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =