بیشترین ایده‌های فناورانه در «باهم» مربوط به کدام معاونت شهرداری است؟

شهر: طــی انجــام یــک پــروژه مطالعاتــی، ۴۱۸ نیــاز فناورانــه و نوآورانــه شــهرداری شناســایی و در ســامانه «باهــم» بارگــذاری شد. ایــن نیازهــای فناورانــه و نوآورانــه در مردادمــاه امسال، در قســمت مســائل فناورانـه سـامانه بارگـذاری و قابلیـت اشـتراک گذاری نیـز بـرای آنهـا ایجـاد شد.

به گزارش شهر، علاوه بر نظرسنجی‌ها، اپلیکیشن‌های شهروندی هم یک مساله مشترک را به عنوان مشکل اصلی شهروندان تهرانی نشان می‌دهد؛ درواقع معضل شماره یک تهران به گفته ساکنانش ترافیک و حمل و نقل است. تازه‌ترین بررسی‌ها از سامانه مشارکت و نوآوری شهرداری تهران (باهم) نشان می‌دهد از خرداد تا مهر ۱۳۹۹ حدود ۴۵ درصد از مسایل فناورانه ثبت شده در این سامانه مربوط به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری است. گرچه تعداد ثبت ایده‌های فناورانه نمیتواند به طور کلی بیانگر وجود نیاز بیشتر در این بخش باشد، اما حداقل درباره ترافیک و حمل و نقل می‌تواند صحت نظرسنجی‌ها را نشان ‌هد.

سـامانه مشـارکت و نـوآوری شـهرداری تهـران (باهـم) بـه آدرس ir.tehran.baham بـا هـدف ریشـه‌یابی مشـکلات و تحلیـل بهتـر مسـائل در تیرمـاه ۱۳۹۷ راه‌انـدازی شـده اسـت. موضوعـات و مطالـب سـامانه باهـم در دسـته‌بندی هایی چـون انـرژی، گردشـگری، آب و فاضلاب، زیباسـازی، رویدادهـای نوآورانـه، پسـماند و غیـره ارائـه شـده اسـت.

یکـی از اهـداف اصلـی ایـن سـامانه، ایجـاد فضـای بحـث و تبـادل نظـر درباره پیشــنهادات یــا مشــکلات مطرح شــده، امــکان طــرح ایــده، راه حــل و پیشــنهاد بــوده و درگاهــی بــرای بیــان مســائل کلیــدی شـهر توسـط شـهروندان، ثبـت طر ح‌هـای مختلـف در حـوزه کسـب و کار (اسـتارتاپ) و ایجـاد فضـای تعامـل بیـن اسـتارتاپ‌ها بـا شـهرداری تهـران است.

طــی انجــام یــک پــروژه مطالعاتــی، ۴۱۸ نیــاز فناورانــه و نوآورانــه شــهرداری شناســایی و در ســامانه «باهــم» بارگــذاری شد. ایــن نیازهــای فناورانــه و نوآورانــه در مردادمــاه ۱۳۹۹ ، در قســمت مســائل فناورانـه سـامانه بارگـذاری و قابلیـت اشـتراک گذاری نیـز بـرای آنهـا ایجـاد شد. همچنین بـه منظـور هوشـمند کردن فرآینـد عرضـه و تقاضـا، یـک فـرم بـا عنـوان «پاسـخ بـه نیـاز» روی هـر موضـوع قـرار گرفتـه اسـت. تا مهر امسال هم تعـداد ۱۷ درخواسـت ثبـت ایـده در سـامانه باهـم ثبـت و فرآینـد ارزیابـی آنهـا نیـز در مرحلـه اجـرا است.

بررسی ثبت ایده‌ها در این سامانه نشان داده که بعد از حوزه حمل و نقل و ترافیک، مسایل مربوط به معاونت خدمات شهری و محیط زیست با ۲۹ درصد، معاونت فنی عمران با ۱۱ درصد، حوزه شهردار ۸ درصد و مسایل مربوط به معاونت معماری و شهرسازی با ۶ درصد در رتبه های بعدی مسایل فناورانه ثبت شده در «باهم» قرار دارند.

از  پویش آرزوها تا ثبت مسایل شهروندی

مدیران شهری می‌گویند هدف از ایجاد این سامانه، ایجاد دسترسی آزاد و به اشتراک گذاری مسائل شهروندی به همراه تشویق مشارکت ذینفعان تهران هوشمند است. پویش «آرزوهای تهران» و ثبت مسایل شهروندی و تبادل نظر درباره آنها دو بخش اصلی این سامانه است. پویش آروزهای تهران بــا همــکاری شــورای شهر تهران، معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری تهــران، مرکــز ارتباطـات و امـور بین‌الملـل شـهرداری و سـازمان فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و مرکـز مطالعـات و برنامه‌ریـزی شــکل گرفتــه و شــهردار، معاونان و مدیــران شــهرداری منطقــه ۶ هم در فازهــای اولیــه اجــرا، آن را همراهـی میکننـد. یکـی از اهـداف اصلـی ایـن کمپیـن، تشـویق شـهروندان بـه مشـارکت در رفـع مسـائل شـهروندی است.

در بخش ثبت مسائل شهروندی هم در حـال حاضـر، امـکان ثبـت مسـائل شـهروندی در ایـن سـامانه در حوزه‌هـای مختلفـی مثـل انـرژی، گردشـگری، آب و فاضلاب، زیباسـازی، رویدادهـای نـوآور، پسـماند و غیـره وجـود داشـته و برنامـه توسـعه سـامانه در ایـن قسـمت نیـز ارتبـاط بـا سـامانه ۱۸۸۸ بـه منظـور ارسـال پیشـنهادات شـهروندان بـه ایـن سـامانه است.

خبرنگار: فریبا رحمانی

۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲
کد خبر: 6433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 3 =