تیتر یک پرونده

 • شهر در سینمای ایران مغفول مانده‌ است

  شهر در سینمای ایران مغفول مانده‌ است

  شبکه شهر در مجموعه «سینما و شهر»، در زمانی مختصر، از سینما به مثابه ابزار فرهنگی آموزشی، انسان در سینما و شهر، نقش مدیران شهری در استفاده درست از رویدادهای فرهنگی و سینمایی، اشتراکات سینما و شهر و مناسبات فیلم شهری می‌گوید.

 • سینما از ابتدا یک هنر شهری بوده است

  سینما از ابتدا یک هنر شهری بوده است

  شبکه شهر در مجموعه «سینما و شهر»، در زمانی مختصر، از سینما به مثابه ابزار فرهنگی آموزشی، انسان در سینما و شهر، نقش مدیران شهری در استفاده درست از رویدادهای فرهنگی و سینمایی، اشتراکات سینما و شهر و مناسبات فیلم شهری می‌گوید.

 • پارامترهای یک فیلم شهری خوب

  پارامترهای یک فیلم شهری خوب

  شبکه شهر در مجموعه «سینما و شهر»، در زمانی مختصر، از سینما به مثابه ابزار فرهنگی آموزشی، انسان در سینما و شهر، نقش مدیران شهری در استفاده درست از رویدادهای فرهنگی و سینمایی، اشتراکات سینما و شهر و مناسبات فیلم شهری می‌گوید.

 • مدیران شهری رویدادهای فرهنگی را فرصت بدانند

  مدیران شهری رویدادهای فرهنگی را فرصت بدانند

  «محمدرضا ایمانیان» بازیگر و کارگردان، از شهر در سینمای ایران می‌گوید.

 • اشتراکات سینما و شهر و مناسبات فیلم شهری

  اشتراکات سینما و شهر و مناسبات فیلم شهری

  در اولین قسمت مجموعه سینما و شهر، محمود گبرلو از کارشناسان و منتقد سینما از شهر در سینما می‌گوید.