تیتر یک پرونده

  • کارگران پنهان مترو

    کارگران پنهان مترو

    در مجموعه مستند «کارگران پنهان» سراغ مشاغلی رفتیم که کمتر به آن توجه شده‌است. در این قسمت سراغ کارگران مترو رفتیم. کسانی که حفاری تونل‌های مترو را انجام می‌دهند.

  • کارگران پنهان آرادکوه

    کارگران پنهان آرادکوه

    در مجموعه مستند «کارگران پنهان» سراغ مشاغلی رفتیم که کمتر به آن توجه شده‌است. در این قسمت سراغ کارگران آرادکوه رفتیم. کسانی که روزانه انبوه زباله‌های بیمارستانی را تخلیه و دفن می‌کنند.