راه اندازی ۵ مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند

شهر: از سال ۱۳۹۷ تا به امروز پنج مرکز نوآوری در مناطق ۹، ۴، ۱۰ (در دو واحد مجزا) و ۲ با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی ‌شریف و برخی شتاب‌دهنده‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار شهر، از یک شهر هوشمند چه می‌دانیم؟ آیا هوشمندسازی در شهر به معنای الکترونیکی کردن همه چیز است؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به این پرسش‌ها اغلب منفی است. چرا که به عقیده آنان یک شهر هوشمند لزوما به معنای یک شهر الکترونیک نیست، بلکه فناوری و هوشمندسازی باید یاری رسان شهروندان برای ایجاد یک زندگی آسان در کلانشهرها باشد. شهرداری تهران هم خود را این قائده مستثنا نکرده است، این نهاد، هوشمندسازی را از ایجاد سامانه «تهران من» و ارایه بسیاری از خدمات شهری در یک درگاه الکترونیک آغاز کرد اما این همه ماجرای هوشمندسازی تهران نبود.

در اسـناد بالادستی مانند برنامـه پنـج سـاله سـوم شـهر تهـران بر هوشمندسازی تاکید شده و پیـرو تفاهمنامه‌هـای منعقـد شـده بیـن شـهرداری تهـران بـا معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، دانشـگاه‌ها و مرا کـز فناوری مهـم در کشـور بـرای همـکاری در توسـعه بهره‌گیـری از ظرفیـت شـرکتهای دانش‌بنیـان و خلاق، اسـتارتاپ‌ها و جهت‌دهـی ایده‌هـای نوآورانـه، یکـی از محورهـای اصلـی برنامـه تهـران هوشـمند «تهران نوآور» تعیین شـده اسـت. یکـی از پروژه‌های مربوط به تهران هوشمند «تهران نوآور»، ایجاد مرا کز نـوآوری و فنـاوری شـهر هوشـمند اسـت. ایـن مرا کـز بـا همـکاری زیرمجموعه‌هـای شـهرداری تهـران، دانشـگاه‌ها، پژوهشـگاه‌ها، پارک‌هـای علم و فنـاوری و مرا کـز فنـاوری و شـتاب‌دهی مـورد تأییـد معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجـاد می‌شود.

از سال ۱۳۹۷ تا به امروز پنج مرکز نوآوری در مناطق ۹، ۴، ۱۰ (در دو واحد مجزا) و ۲ با همکاری دانشگاه صنعتی ‌شریف و برخی شتاب‌دهنده‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. در ایـن مراکـز از کسـب ‌و کارهای دانش‌بنیـان در زمینـه فناوری‌هـای شـهری و مجموعه‌هـای ماموریتـی شـهرداری تهـران حمایـت میشـود و انتظـار مـیرود که از محصـول/ خدمـت آنهـا در حـل معضـلات شـهر و شـهروند بهـره گرفتـه شـود. تقویـت و توسـعه همـکاری بخشهـای مختلـف شـهرداری بـه منظـور توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیـان، توسـعه قابلیت‌هـا از طریـق گسـترش فعالیت‌هـای متکـی بـر فنـاوری و نـوآوری در کالانشـهر تهـران؛ کمـک بـه رفـع نیازهـا و تنگناهـای حــوزه مدیریــت شــهری از طریــق توســعه نــوآوری و فناوری‌های نویــن؛ کاهــش هزینه‌های جاری شــهرداری و ارتقــاء بهــره‌وری در خدمــات و طرح‌هــای توسـعه‌ای شـهری؛ تولیـد ثـروت از طریـق افزایـش توانمندیهـای فنـاوری و نـوآوری در حـوزه شـهری از مهـم تریـن اهـداف ایجـاد ایـن مراکز هستند.

 مرکز نوآوری منطقه ۹

 مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند در منطقه ۹ تهران با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه ۹ و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ افتتاح شد.  این مرکز که دارای ۱۰ فضای اختصاصی و بیش از ۳۰ فضای کار اشترا کی است سبب شده تا برای چیزی در حدود ۵۰ نفر در شرکتها و ۳۰ نفر در تیم‌های مستقر در مرکز اشتغال ایجاد شود. بیشترین زمینه فعالیت این مرکز در حوزه ماموریتی شهرداری، روی حوزه معماری و شهرسازی است و پس از آن حمل و نقل و ترافیک.

مرکز نوآوری منطقه چهار

این مرکز با همکاری مشترک سازمان فناوی اطلاعات و ارتباطات، منطقه ۴ و شرکت افق‌سازان دارا (مرکز نوآوری تینو) در آذرماه ۱۳۹۸ افتتاح شد. اشتغال ایجاد شده در این مرکز حدود ۱۶ نفر در شرکتها و ۲۴ نفر در تیمهای مستقر در مرکز است و عمده فعالیت‌های این مرکز در حوزه ماموریت‌های شهرداری، فرهنگی و اجتماعی و پس از آن خدمات شهری و محیط زیست است.

منطقه ۱۰ در دو مرکز مجزا

مرکز نوآوری و فناوری هوشمند منطقه ۱۰،  با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه ۱۰ و شتاب‌دهنده «ذوق» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ افتتاح شد. در این مرکز که بیش از ۱۵ شرکت و استارتاپ مستقر شده‌اند، برای حدود ۵۰ نفر در شرکتها و ۴۰ نفر در تیم‌های مستقر در مرکز اشتغال ایجاد شده است.  شعبه دوم این مرکز نیز با تمرکز بر حوزه محیط زیست در خرداد ۱۳۹۹ افتتاح شد.

مرکز فناوری و شهر هوشمند منطقه ۲

مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند منطقه ۲ در ۱۷ شهریور امسال مرکز در فضایی به وسعت تقریبی ١٥٠ متر مربع، افتتاح شد. این مرکز دارای امکاناتی از جمله فضای اختصاصی ویژه شرکت‌ها و استارتاپ‌ها و فضای اشتراکی ویژه تیم‌هاست و اینترنت و استفاده از مشاوره‌ها و آموزش‌های تخصصی در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌گیرد. این مرکز در منطقه ۲ و حوالی میدان بوعلی در سعادت آباد واقع شده و با هدف پشتیبانی و تقویت زیست بوم نوآوری شهری اقدام خواهد کرد.

زمینه فعالیت مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند منطقه ۲ خدمات شهری است و با این هدف از شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و گروه‌های نوآور و فعال و ایده‌های آنها در این حوزه حمایت می‌کند تا گامی هوشمند در جهت رفع چالش‌های خدمات شهری در پایتخت برداشته شود.

آنطور که مدیران شهری گفته‌اند؛ در آینده‌ای نزدیک نیز تاسیس مراکز نوآوری شهری با همکاری سازمان فاوای شهرداری تهران توسعه خواهد یافت.

خبرنگار: فریبا رحمانی

۲۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵
کد خبر: 4469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =