محمد توسلی

  • انتشار خاطرات نخستین شهردار پس از انقلاب

    انتشار خاطرات نخستین شهردار پس از انقلاب

    تاریخ همیشه درس‌آموز است. بنابراین تاریخ‌نگاری و نوشتن از وقایع تاریخ آن هم از مقاطع بسیار مهم، درس‌آموزتر. بی‌تردید انقلاب اسلامی نقطه عطف بی‌بدیل در تاریخ ایران است. تغییر حکومت به خواست مردم و شکل‌گیری دوباره نظام با رویکردهای مردمی‌تر همواره می‌تواند مورد بازخوانی قرار گیرد.