آیین بهره برداری از سه ایستگاه و رونمایی از تجهیزات جدید