افتتاح پروژه های مدیریت شهری منطقه 9

  • روایت هاشمی از نامه محرمانه رهبر انقلاب به شورای چهارم

    روایت هاشمی از نامه محرمانه رهبر انقلاب به شورای چهارم

    شهر: رییس شورای شهر تهران گفت: در ابتدای دوره به نامه های محرمانه ای از رهبر انقلاب به شورای قبل برخوردیم که منویات ایشان درباره ضرورت صیانت از شهر در حریم و فضای سبز بود. در دوره پنجم در این راه حرکت کردیم و مصوباتی برای حفظ محیط زیست گذراندیم و با بودجه و جریمه قطع درختان، باغات زیادی تملک شد.