دستیار ویژه رئیس جمهور در آسیب های اجتماعی شهر تهران