روز شهرداری ها و دهیاری ها

  • شهر و شهرداری ها

    شهر و شهرداری ها

    شهردار منطقه ۵ در یادداشتی نوشت: ایجاد یک رابطه دوسویه بین شهرداری و شهروندان و استفاده از مشارکت آن ها در اداره امور شهر که در سال های اخیر با اهمیت ویژه به مبحث شورایاری و شورایاران تقویت شده همواره مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است و به عبارتی بدون مشارکت شهروندان امکان اداره شهر میسر نخواهد بود.