شهر شاد

  • چه شهری شاد است؟

    چه شهری شاد است؟

    یکی از حقوق شهروندان زیستن در شهری شاد است اما چه شهری را می‌توان شاد دانست؟ در این ویدئو از مجموعه فرهنگ شهروندی به معیارهای یک شهر شاد پرداخته شده است.