فاطمه سادات حمیدیان

  • مشارکت محلی شهروندان از مفهومی انتزاعی تا مدلی کارکردی

    مشارکت محلی شهروندان از مفهومی انتزاعی تا مدلی کارکردی

     طی بازخوانی تجربه مدیریت شهری در ایران بدون تردید به این تجربه ناخوشایند بر می‌خوریم که فاصله زیاد تصمیم سازی مدیران شهری با نیازهای حقیقی شهروندان -که از عوارض اداره شهر بدون مشارکت فعال شهروندان است-ایجاد زمینه های نارضایتی و کاهش کیفیت زندگی شهروندی، با دامن زدن به توسعه نامتوازن موجب هدر رفتن سرمایه‌ها و بر جای ماندن مشکلات شده است.