مفاخر ایران

  • خیابان فعلی کوروش متناسب با جایگاه او در تاریخ ایران نیست

    خیابان فعلی کوروش متناسب با جایگاه او در تاریخ ایران نیست

    محمد جواد حق شناس رئیس و رییس کمیته نامگذاری شورای شهر تهران در پاسخ به درخواست انجمن فرهنگی افراز برای نامگذاری خیابانی به نام کوروش نوشت: در گذشته خیابان کوروش در منطقه ۵ شهرداری تهران با اطلاع از نام این شخصیت ایرانی نامگذاری شده و با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون نام‌گذاری، جلوگیری از نام‌گذاری‌های تکراری معابر در سطح شهر تهران می باشد، امکان ‌نامگذاری جدید برای این نام وجود ندارد.