وکیل مدافع

  • "تهران شهری برای همه" با رعایت حقوق شهروندی

    "تهران شهری برای همه" با رعایت حقوق شهروندی

    یک تا ۷ اسفند به نام هفته وکیل مدافع نامگذاری شده است تا بیش از هر زمانی به یاد این قشر زحمتکش که در راهروهای دادگاه ها در پی اثبات حق و دفاع از عدالت هستند بیفتیم اما وقتی در شهرداری حرف از وکیل و حق می شود همه یاد حقوق شهروندی و مسائل اینچنینی می افتند.