از اتصال سامانه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها به سامانه فاینانس شهرداری تهران تا راه‌اندازی سامانه پیشنهاد پروژه‌های جدید

اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران به عنوان یکی از کلیدی ترین مجموعه های شهرداری تهران تلاش کرده تا اموری همچون تدوین بودجه، تدوین دستورالعمل اجرایی بودجه، آسیب شناسی، بازنگری و اصلاح فرایند مشارکت و سرمایه گذاری و ایجاد بستر استفاده از بخش خصوصی، تدوین ساختار جدید بودجه سازمان ها و شرکت ها و... را طی یکسال گذشته با رویکردی منطبق بر اهداف مدیریت شهری ششم صورت دهد.

به گزارش خبرنگار شهر؛  طبق گزارش عملکرد اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران در بازه زمانی آبان تا اسفند ماه ۱۴۰۰ اقداماتی همچون تهیه و پیگیری تصویب اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را انجام داده است که در این مبحث موضوعاتی مانند تقدیم به موقع لایحه به شورا و پیگیری تصویب آن با کمترین تغییرات، تدوین بودجه با رویکرد عدالت محوری، افزایش بهره وری، افزایش انضباط مالی، توجه به اقشار آسیب پذیر، مسجد محوری، خانواده محوری و تکمیل پروژه های نیمه تمام، تهیه پیوست عدالت بودجه ۱۴۰۱، تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس برش سالیانه برنامه سوم شهر تهران و سیاست های ابلاغی شورا و شهردار تهران، تسهیم عادلانه بودجه مناطق و توجه ویژه به مناطق کم برخوردار و جنوبی با هدف کاهش فاصله مناطق جنوب و شمال تهران، تدوین و تصویب پروژه های توسعه محله ای با توجه به مناطق و محلات کم برخوردار، تدوین دستورالعمل اجرایی بودجه ۱۴۰۱ و ابلاغ توسط شهردار تهران مد نظر قرار گرفته است.

از دیگر اقدامات این اداره کل در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ می توان به موضوعاتی همچون آسیب شناسی، بازنگری و اصلاح فرایند مشارکت و سرمایه گذاری و ایجاد بستر استفاده از بخش خصوصی (تبصره ۱۹)، برگزاری منظم جلسات تخصیص و مدیریت اعتبارات با رویکرد مدیریت هزینه و افزایش بهره وری، ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۱ به مناطق، واحدها و سازمان ها و شرکت های تابعه قبل از شروع سال مالی جدید، تفکیک اعتبارات نقدی و غیر نقدی بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای اجرایی و تغییر فرایند تعیین اعتبارات نقدی و غیر نقدی اشاره کرد.

اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ از فروردین تا شهریور نیز در حوزه اقدامات در حوزه برنامه و بودجه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران به مباحثی مانند بازنگری و ساماندهی بودجه سازمان ها و شرکت ها با هدف انضباط بخشی به فعالیت های مالی و شفاف سازی و نظارت بر بودجه آنها به صورت صددرصد، تشکیل کارگروه ویژه بازنگری و ساماندهی بودجه سازمان ها و شرکت ها با حضور نمایندگان سازمان ها و شرکت ها و معاونت های تخصصی، تطبیق سامانه های مالی سازمان ها و شرکت ها با بودجه مصوب و کنترل بخش اعتبارات آن توسط اداره کل برنامه و  بودجه در راستای ایجاد انضباط مالی و اصلاح نظام بودجه ریزی آنها، شفاف سازی کمک های اعطایی به سازمان ها و شرکت ها با اولویت حقوق و مزایا، اصلاح ردیف های بودجه سازمان ها و شرکت ها و تخصیص کد اعتباری به کلیه ردیف ها بر اساس بودجه عمومی شهرداری تهران، تطابق حداکثری ردیف های بودجه سازمان ها و شرکت ها با ردیف های بودجه عمومی شهرداری تهران، اتصال سامانه بودجه سازمان ها و شرکت ها به سامانه فاینانس شهرداری تهران جهت نظارت حداکثری و تدوین ساختار جدید بودجه سازمان ها و شرکت ها پرداخته است.

در بخش مربوط به اقدامات اداره کل برنامه و بودجه در حوزه برنامه و بودجه مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران نیز باید به این مساله اشاره کرد که تهیه برنامه عملیاتی مناطق در سال ۱۴۰۱ بر اساس شیوه نامه تدوین برنامه عملیاتی مناطق ۲۲گانه، تفویض اختیار تسهیم اعتبارات نقد/ غیر نقد و تخصیص به مناطق ۲۲گانه، اخذ و جمع بندی پروژه های توسعه محله ای مستمر مناطق ۲۲گانه سال ۱۴۰۱ و تصویب در کمیسیون تلفیق شورای شهر تهران، بازنگری و ساماندهی بودجه مناطق، تشکیل کارگروه ویژه بازنگری و ساماندهی ردیف های بودجه مناطق با حضور نمایندگان معاونت های تخصصی و مناطق ۲۲گانه و اصلاح ردیف های بودجه مناطق با هدف کاهش ردیف های زائد و ادغام ردیف ها و مدیریت بهینه اعتبارات از جمله اقدامات انجام شده است.

اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران در موضوع اصلاح سامانه بودجه مناطق نیز اقدام به بازدید از پروژه های غیر مستمر مناطق به صورت دوره ای توسط کارشناسان اداره کل جهت نظارت بر اجرا، بازنگری و اصلاح مدل پیشنهاد بودجه ردیف های هزینه ای و سرمایه ای مستمر مناطق (در دست اقدام)، پیاده سازی پروژه های سرمایه ای غیر مستمر و توسعه محله ای مستمر سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مناطق بر روی بستر GIS (در دست اقدام)، راهبری اسناد توسعه محلات مناطق ۲۲گانه و راه اندازی سامانه بودجه ریزی مشارکتی در راستای اخذ نظرات و درخواست های شهروندان در راستای تدوین بودجه ۱۴۰۲ (در دست اقدام) کرده است.

تهیه و تدوین دستور العمل ها و اقدامات اجرایی مرتبط نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که اداره کل برنامه و بودجه انجام داده است که می توان به موضوعاتی همچون تدوین دستور العمل اجرایی بودجه ۱۴۰۱ و ابلاغ توسط شهردار تهران، تدوین دستور العمل پیشنهاد و تصویب پروژه های جدید و ابلاغ توسط شهردار تهران، تشکیل دبیرخانه پیشنهاد و تصویب پروژه های جدید، راه اندازی سامانه پیشنهاد پروژه های جدید و الزام واحدهای اجرایی به پیشنهاد پروژه های جدید سال ۱۴۰۲ بر مبنای دستور العمل اشاره کرد.

از دیگر اقدامات این اداره کل در این حوزه می توان به  تهیه شیوه نامه تدوین برنامه عملیاتی مناطق و ابلاغ توسط معاون برنامه ریزی، راه اندازی سامانه برنامه عملیاتی مناطق، تهیه برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ مناطق، تدوین دستور العمل تعریف، اجرا و نظارت بر پروژه های توسعه محله ای (در دفتر شهردار تهران جهت ابلاغ)، تدوین دستور العمل ارتقای بهره وری(تهیه شده و در سیر مرحله تصویب)، تدوین دستور العمل کمیته فنی و اجرایی مناطق ۲۲گانه (در دست اقدام) با هدف مدیریت و کاهش هزینه ها، تدوین دستور العمل ثبت به روز اسناد هزینه ای (در دست اقدام) و ... اشاره کرد.

در مبحث تدوین برنامه چهارم شهرداری تهران (۱۴۰۱-۱۴۰۴) نیز می توان به اقداماتی مانند آسیب شناسی برنامه سوم توسعه شهر تهران و بررسی شاخص های کلیدی، تهیه نظام نامه تدوین برنامه چهارم شهرداری تهران و ابلاغ توسط شهردار تهران، تهیه پیش نویس شیوه نامه تدوین برنامه چهارم شهرداری تهران و ارائه به کمیته های تخصصی و ابلاغ الزامات تدوین برنامه چهارم شهرداری تهران از شورای اسلامی شهر تهران و... اشاره کرد.

درباره سایر اقدامات اداره کل برنامه و بودجه نیز باید گفت؛ تطبیق برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ با برنامه پنج ساله سوم شهر تهران و سیاست های شورای شهر و شهردار تهران، ابلاغ تکالیف برنامه پنجساله توسعه شهر تهران به واحدهای اجرایی، تبادل موافقت نامه های بودجه سال۱۴۰۱ برای نخستین بار در موعد قانونی (به تعداد ۲۱۰۰ فقره)، اصلاح و استانداردسازی شرح عملیات (در دست اقدام)، اجرای مدل بهینه تخصیص در راستای تحقق حداکثری پروژه ها و برنامه های اولویت دار و تفویض اختیار تعیین سقف تخصیص به واحدهای اجرایی، برگزاری منظم جلسات کمیته تخصیص و مدیریت اعتبارات شهرداری با رویکرد مدیریت هزینه و افزایش بهره وری، ابلاغ تکالیف و احکام بودجه کل کشور جهت استفاده از ظرفیت های آن به معاونت های تخصصی، پیگیری تحقق احکام و اعتبارات بودجه کل کشور مرتبط با شهرداری، تدقیق پروژه های اولویت دار شهرداری تهران، همکاری با معاونت مالی و اقتصاد شهری در بستن حساب های مالی سال ۱۴۰۰ در موعد قانونی، جمع بندی عملکرد تبصره های بودجه سال ۱۴۰۰، همکاری در تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ با معاونت مالی و اقتصاد شهری، تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد مناطق ۲۲گانه، سازمان ها و شرکت ها و ادارات کل، بررسی و پایش اجرای بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور تنظیم لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری (در دست اقدام) و بازنگری تبصره های بودجه جهت تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (در دست اقدام) اشاره کرد.

انتهای پیام/

۱۹ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۰
کد خبر: 26009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 14 =