انرژی خورشیدی

  • استفاده از انرژی خورشیدی چه صرفه اقتصادی دارد؟

    استفاده از انرژی خورشیدی چه صرفه اقتصادی دارد؟

    شهر: مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: در حال حاضر ۴۳ نیروگاه خورشیدی در سطح مناطق ۲۲گانه وجود دارد. به جز سه منطقه ۱۱، ۱۵ و ۱۸ مابقی مناطق شهرداری از انرژی خورشیدی بهره می برند و این در حالی است که ۳۳ ساختمان شهرداری و ۱۰ بوستان از انرژی تجدیدپذیر استفاده می کنند.