بازار خودرو

  • منطقه ۱۹، پیشرفتی همسو با مناطق شمالی شهر

    منطقه ۱۹، پیشرفتی همسو با مناطق شمالی شهر

    تهران نه تنها شهری برای ساکنان آن، بلکه پذیرای مسافرانی است که در طول سال از شهرهای دور و نزدیک، پایتخت ایران را برای میزبانی خود انتخاب می کنند. بنابراین هر آنچه برای بهسازی و توسعه امکانات شهری این شهر بزرگ و با اصالت اجرا می شود، برای همه مردم کشور اثرگذار و سودمند خواهد بود.