بازدید مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی