تعیین تکلیف 48 پروژه سرمایه گذاری در شهرداری تهران