حمل و نقل انبوه بر

  • توسعه حمل و نقل عمومی «ضرورت ملی» است

    توسعه حمل و نقل عمومی «ضرورت ملی» است

    امروزه بیش از پیش دریافتیم که توسعه حمل و نقل همگانی و غیرموتوری صرفاً یک راه‌حل حمل و نقلی و حتی شهرسازی نیست، بلکه یک «ضرورت ملی» است. حمل و نقل همگانی انبوه‌بری که ناکارآمدی‌اش امروزه سلامت جامعه و اقتصاد شهر (درآمد حاصل از طرح ترافیک) را به خطر انداخته است.