صحیه

  • تیمارستانِ چهرازی، متروک در منطقه ۳

    برنامه‌های ما الان «فرود تدریجی» می‌شه

    تیمارستانِ چهرازی، متروک در منطقه ۳

    نام تیمارستان در تاریخ کشور سابقه‌ای طولانی ندارد. از اواسط دوران قاجار و احتمالا بازدید درباریان از فرنگ، محلی را به نام «دارالمجانین» در نظر گرفتند و بیماران را با وسایل غیر استاندارد و ناقص در آنجا مورد درمان قرار میدادند. همچنین به دلیل ناآگاهی، عدم اطلاعات و علم کافی از این پدیده، با بیماران بسیار بد رفتاری می‌شد و برای کنترل آنها به تنبیه‌های بدنی شدید متوسل می‌شدند. در کمتر از صد سال به تدریج تیمارستان‌های جدید در ایران به وجود آمدند و درمان بیماران روانی سر و سامان گرفت.