صمد نگین تاجی

  • کرونا و معماری مسکن

    کرونا و معماری مسکن

    در حالیکه این روزها تمام تجربه‌زیسته بشریت برای مبارزه با کرونا به کار گرفته شده‌، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با این ویروس، رعایت فاصله اجتماعی پیشنهاد شده‌است.