محله گلستان

  • حق به شهر در محله گلستان

    حق به شهر در محله گلستان

    در هفته  های اخیر ، نامه ای از یکی از شعب دادگستری با شدت و حدت تمام از شهردار منطقه ۲۲ درخواست کرده بود که با پی کنی و تعیین حصار برای چند قطعه زمین در محله گستان همراهی کرده و مقاومت در اجرای حکم نکند که مشمول مجازات مندرج در قانون خواهد شد و قبلاً نیز در چهار نوبت این درخواست شده بود و هر بار شهرداری از اجرای دستور خودداری کرده بود و اعلام می کرد که بدون سند مالکیت امکان اجازه پی کنی و برپایی حصار نیست، ولی این بار یعنی دفعه پنجم به این شکل به شهرداری دستور داده می شد.