مخازن آب اضطراری

  • نصب ۵ مخزن آب اضطراری در بیمارستان‌های پایتخت

    صادقی خبر داد؛

    نصب ۵ مخزن آب اضطراری در بیمارستان‌های پایتخت

    رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ۳۷۴ مخزن آب اضطراری به ازای محلات تهران در نظر گرفته شده است، گفت: ۱۰ مخزن آب اضطراری برای ۱۰ بیمارستان نیز درنظر گرفته شده تا در زمان وقوع بحران بتوان از این مخازن در سطح محلات و بیمارستان‌ها استفاده کرد و از این تعداد مخازنی که برای بیمارستان‌ها تعبیه شده تاکنون ۵ مخزن نصب شده و نصب مابقی مخازن نیز در دست اقدام است.