موزه آجر

  • ساخت موزه آجر در حال پیگیری است

    شهردار منطقه ۱۹:

    ساخت موزه آجر در حال پیگیری است

    شهر: بیش از نیمی از کوره های آجرپزی منطقه ۱۹ در سالهای گذشته از بین رفته است و در میان کوره های آجرپزی این منطقه، دو کوره وجود دارد که در تملک شهرداری است و کوره ناهید در محدوده پارک ۱۸۰ هکتاری ایرانیان برای ساخت موزه آجر در نظر گرفته شده است و با تامین اعتبار در سال آینده ساخت آن اجرایی خواهد شد.