وظیفه شهرداری

  • کنترل ایمنی ساختمان‌ها وظیفه کدام دستگاه است؟

    کنترل ایمنی ساختمان‌ها وظیفه کدام دستگاه است؟

    بند ۱۴ و ۲۰ماده ۵۵* قانون شهرداری ها وظیفه و تکلیف قانونی را برای مداخله شهرداری در اموال منقول و غیر منقول اشخاص ذینفع در پلاکهای ثبتی پیش بینی نکرده و هرگونه دخالت در این امور مستوجب عواقب قانونی و دخالت در امورات و احوالات شخصی اشخاص شده که مجازات ها و تأمین خسارت های آتی را برای شهرداری به دنبال خواهد داشت.