علیرضا خامسیان

  • میراث نوذرپور در قطب گردشگری پایتخت

    میراث نوذرپور در قطب گردشگری پایتخت

    معدودند انسانهایی که توصیفشان سهل ممتنع باشد آنهایی که تجسم بدیعی از تخصص و تعهد هستند. انسان هایی که آوازه اخلاق مداریشان از دور و نزدیک خوش است.

  • از شهر افلاطونی تا شهر ارتباطی

    از شهر افلاطونی تا شهر ارتباطی

    فیلسوفان قدیم در معرفی شهر می‌گفتند که باید «کافی بالذات» باشد؛ یعنی کمال جامعه در این است که بتواند خود را اداره کند. به گفته ارسطو «شهر خود کافی است و ایستاده بر پای خویش». شهر در نظر افلاطون امری است طبیعی نه مصنوعی و انسان طبعاً به زندگی در شهر گرایش دارد و کشش تکوینی و طبیعی او را به سوی زندگی جمعی می‌راند. علت تشکیل شهر از نظر او نیازهای طبیعی انسان است که در درجه اول جنبه مادی و اقتصادی دارد اما پس از آنکه جامعه تشکیل شد فراتر از اقتصاد و مادیت می‌رود.