رشـد ۱۹۱درصـدی صـدور پروانـه در بافت فرسوده در ۵ماه نخست سال نسبت به همین بازه زمانی در ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: میـزان صـدور پروانـه در سـال ۱۴۰۱ نسـبت بـه سـال ۱۴۰۰، حـدود ۶۶ درصـد و در ۵ مـاه اول سـال ۱۴۰۲ نسـبت بـه همین بازه زمانی در سـال ۱۴۰۱، حـدود ۱۹۱ درصـد رشد داشته است.

 مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهر در مورد آمار نوسازی بافت فرسوده در مدیریت جدید شهری اظهار کرد: پـس از رکـود شدیدی کـه از سـال ۱۳۹۸ شاهد آن بودیم، بـا اتخـاذ تدابیـر لازم از جملـه اصلـاح بنـد ۱۵ ضوابـط طـرح تفصیلـی و همچنیـن دسـتور کار دفاتـر توسـعه محلـی، صـدور پروانـه در بافـت فرسـوده سـیر صعـودی بـه خـود گرفـت. بـه طـوری کـه میـزان رشـد صـدور پروانـه در سـال ۱۴۰۱ نسـبت بـه سـال ۱۴۰۰، حـدود ۶۶ درصـد و در ۵ مـاه اول سـال ۱۴۰۲ نسـبت بـه همین زمان در سـال ۱۴۰۱، در حـدود ۱۹۱ درصـد بـود.

تهیه طرح های بازآفرینی شهری

وی ادامه داد: با تهیه طرح های بازآفرینی شهری در ایــن دوره اقدامــات گســترده ای بــرای تعییــن تکلیــف محدوده هــای فرســوده و اراضــی و عرصه هــای ناکارآمــد صــورت گرفــت. بــه طــوری کــه تمـاما عرصه هـای بلاتکلیـف شـهری کـه بـا موانـع مهمـی بـرای نوسـازی مواجـه بودنـد با تهیـه ۲۶ طـرح بازآفرینـی شـهری بـه مسـاحت حـدود ۳۸۰۰ هکتـار در مسـیر اقدامـات عمرانـی و بازآفرینـی قـرار گرفتنـد.

هدایت در توضیح بیشتر افزود: از جملـه محدوده هـای مهمـی کـه در ایـن دوره از رکـود چندیـن ده سـاله رهایـی پیـدا کردنـد، می تـوان بـه اسـلام آبـاد، ده ونـک، کـن، کوره هـای آجرپـزی منطقـه ۱۹ ، فدائیـان اسلـام و بوسـتان فنـاوری ولایـت بـه عنـوان مرکز نـوآوری شـهر تهـران اشـاره کـرد. همچنیـن بـه عنـوان اولیـن شـهر، محدوده هـای هـدف بازآفرینـی تهـران بـا شـاخص های جدیـد شـورای عالـی شهرسـازی و معمـاری و بـا هـدف پیگیـری تحقـق برنامـه تحولـی بازآفرینـی شـهر تهـران، ارتقـا تـاب آوری و توسـعه متـوازن و پایـدار شـهر، شناسـایی و بـه تصویـب کمیسـیون مـاده ۵ رسـید.

بازآفرینـی کارخانـه سـیمان ری

وی ادامه داد: از جملـه پروژه هـای فاخـر شـهری کـه در ایـن دوره اجـرا و فـاز اول آن بـه بهره بـرداری رسـید، می تـوان بـه بازآفرینـی کارخانـه سـیمان، بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن مواریـث صنعتـی تهـران اشـاره کـرد. به طوری که هم اکنون  مرمـت نهایـی مجموعـه بـه وسـعت بالـغ بـر ۳ هکتـار در دسـت انجـام اسـت.

احـداث بـاغ راه حضـرت فاطمـه زهـرا(س)

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با پرداختن به بـاغ راه حضـرت فاطمـه زهـرا(س) اظهار کرد: پـروژه دیگـر در ایـن حـوزه اجـرای بـاغ راه حضـرت فاطمـه زهـرا (س) بـه طـول حـدود ۹ کیلومتر و مسـاحت ۵۰ هکتـار است که یکـی از بزرگتریـن فضاهـای شـهری در مقیـاس جهانـی اسـت کـه بخش هـای عمـده آن تـا پایـان سـال جـاری بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید.

احـداث دژبـاغ کـن

وی تصریح کرد: پـروژه دژبـاغ کـن بـه مسـاحت ۶۱۰۰ متـر مربـع و زیربنـای حـدود ۱۵۰۰ مترمربـع، بـا معمـاری فاخـر بـه عنـوان یکـی از مراکـز خدماتـی در محلـه کـن اجـرا شـده اسـت.

تکمیـل و بهره بـرداری میدانـگاه شـهید شـهریاری

هدایت یکـی دیگـر از پروژه هـای مهـم کـه در ایـن دوره بـه بهره بـرداری رسـید را میدانـگاه شـهید شـهریاری خواند و گفت: مسـاحت این میدانگاه حـدود ۱۲ هزار مترمربـع است کـه در منطقـه ۱۸ اجـرا شـده اسـت.

انتهای پیام/

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۷
کد خبر: 41798

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 6 =