برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در تهران